Poslednja aktivnost u sklopu projekta „Opera: Past, Present, Perfect!“ je Završni koncert polaznika masterklasa prof. Anete Ilić i dodela diploma polaznicima projekta.

Tokom realizacije projekta, koji je trajao više od dve godine, učestvovalo je preko 300 mladih umetnika iz Srbije, Holandije, Crne Gore i Gruzije. Učestvovao je veliki broj eminentnih umetnika i predavača koji su svoje znanje i iskustvo prenosili na mlade kolege i iz svojih perspektiva im predstavljali profesiju.

Realizovali smo niz radionica, predavanja, panel diskusija, koncerata, izložbi i operskih produkcija, a kao krajnji rezultat su i dve kamerne opere mladih kompozitora, nagrađene na Konkursu u okviru projekta, koje su samostalno  producirali i postavili polaznici projekta.

Sa ponosom možemo istaknuti da je iz ovog projekta proistekla sjajna saradnja sa našim partnerima, institucijama od nacionalnog značaja sa kojima smo sarađivali, umetnicima, pedagozima i kulturnim radnicama iz partnerskih zemalja i šire, a najznačajnije je osposobljavanje mladih umetnika za samostalni put.

Nakon završetka projekta možemo zaključiti da  opera kao interdisciplinarna i autentična evropska forma opstaje  upr­kos te­o­ret­ski pro­na­la­že­nim i pri­go­va­ra­nim sla­bo­sti­ma, pri­la­go­div­ši se uku­su i na­či­nu umet­nič­kog iz­ra­ža­va­nja sva­ke epo­he. Opera danas zahteva podjednaku važnost svakog segmenta, uključivanje novih tehnologija, a pre svega savremeni pristup interpretaciji i viziju novih  genereacija mladih umetnika koje se oslanjaju na tradiciju i iskustvo prethodnih generacija.