Sedma po re­du Let­nja oper­ska ško­la će biti održana od 7. do 17. ju­la 2023. go­di­ne u No­vom Be­čeju u sa­rad­nji sa Domom kulture opštine No­vi Be­čej.

Kao ui­gran tim ko­ji sva­ke go­di­ne una­pre­đu­je rad Let­nje oper­ske ško­le na osno­vu an­ke­ta na­ših po­la­zni­ka i ove go­di­ne smo se po­bri­nu­li da una­pre­di­mo naš rad, osmi­sli­mo bo­gat sa­dr­žaj i do­bru za­ba­vu uz in­ten­zi­van rad. Emi­nent­ni pre­da­va­či ko­ji uče­stvu­ju u na­šoj ško­li, svo­jim pri­su­stvom i zna­njem do­pri­no­se da Let­nja oper­ska ško­la ula­zi u rang sa evrop­skim i svet­skim ško­la­ma. Na­ši po­la­zni­ci će i ove go­di­ne ima­ti pri­li­ku da iz ra­zli­či­tih uglo­va sa­gle­da­ju pro­fe­si­ju i upo­zna­ju iz­u­zet­ne umet­ni­ke i pe­da­go­ge.

U No­vom Be­če­ju, lepom gra­du na Ti­si, na­ši po­la­zni­ci će ima­ti pri­li­ku da se pred­sta­ve pu­bli­ci ko­ja go­di­na­ma pra­ti i po­dr­ža­va mla­de umet­ni­ke kroz ra­zli­či­te kul­tur­ne ma­ni­fe­sta­ci­je. Izvrsni uslovi za rad u Domu kulture opštine Novi Bečej i atraktivan smeštaj hotela „Tiski cvet“ će nam omo­gu­ći­ti pu­nu po­sve­će­nost ra­du i od­lič­ne re­zul­ta­te.

Ovim pro­jek­tom že­li­mo da po­mog­ne­mo mla­dim pe­va­či­ma da upot­pu­ne svo­ja zna­nja, na­u­če da umet­nič­ko pe­va­nje za­hte­va in­te­lek­tu­al­no uče­šće, ek­spe­ri­men­ti­sa­nje, tra­ga­nje, ši­re­nje gra­ni­ca, osve­šći­va­nje in­stru­men­ta, vla­da­nje so­bom, per­ma­nent­no usa­vr­ša­va­nje…

Že­li­mo da ih usme­ri­mo da na mo­de­ran i di­na­mi­čan na­čin pri­stu­pa­ju pro­fe­si­ji in­si­sti­ra­ju­ći na kva­li­te­tu i ču­va­ju­ći tra­di­ci­o­nal­ne vred­no­sti, pri­bli­ža­va­ju ope­ru mla­doj pu­bli­ci i po­ma­žu ra­zvo­ju oper­ske pu­bli­ke is­to­vre­me­no pro­mo­vi­šu­ći oper­sku umet­nost.

Ko­ti­za­ci­ja iz­no­si 40.000 di­nara i pod­ra­zu­me­va 10 pu­nih pan­si­o­na, tri ra­di­o­ni­ce dnev­no i uče­šće na kon­cer­ti­ma ko­ji će se od­vi­ja­ti to­kom tra­ja­nja ško­le.

Za stra­ne dr­ža­vlja­ne se pot­pi­su­ju ugo­vo­ri u de­vi­znoj va­lu­ti i iz­nos je 400€ za ko­ti­za­ci­ju.

Kotizaciju je moguće platiti u ratama do kraja juna 2023. godine.

Formular možete da preuzmete ovde i da pošaljete na kontakt@moto.org.rs, a broj mesta je ograničen!

Predavači:

Violeta Pančetović Radaković – redovni profesor na FMU u Beogradu
Nataša Jović Trivić – prvakinja Opere Narodnog pozorišta u Beogradu
Dušan Matejić – stručni saradnik na FDU u Beogradu
Dragan Stevović – direktor Muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu
Natalija Stanković – operski reditelj

uz klavirsku saradnju vrhunskih pijanista i korepetitora

Dragane Anđelić Bunjac, klavirskog saradnika u Operi i teatru Madlenianum i
Marka Bogdanovića, klavirskog saradnika u MŠ „Stanković“, spoljnog saradnika na FMU u Beogradu i na Muzičkoj akademiji na Cetinju.

Gosti Škole:

Prof. mr Katarina Jovanović, vanredni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu
Maestro Aleksandar Kojić, dirigent Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu